Γενικές πληροφορίες

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:

Από 14:30 μ.μ έως 18:30 μ.μ.
Επισημαίνεται ότι:
H Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία μπορεί να πραγματοποιείται και τμηματικά μετά την ολοκλήρωση των δύο πρώτων εξαμήνων.
Έγκριση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Οι καταρτιζόμενοι του ΙΕΚ Κουφαλίων  μπορούν πλέον να ξεκινήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση
κάθε 1 ή 15 του μήνα σύμφωνα με το ΦΕΚ Πρακτικής και την Εγκύκλιο έναρξης πρακτικής.
Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν από τους καταρτιζόμενους το αργότερο 5 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της πρακτικής.
1) Αίτηση για έναρξη πρακτικής άσκησης (συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο και υποβάλλεται στο ΙΕΚ)
2) Βεβαίωση Εργοδότη (συμπληρώνεται από τον εργοδότη και υποβάλλεται στο ΙΕΚ)
Αν έχετε πάνω από 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα, συμβουλευθείτε το ΙΕΚ για την ορθή συμπλήρωση αυτού του εγγράφου.
3) Φωτοτυπία Ταυτότητας
4) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 που δηλώνετε ότι δεν φοιτάτε σε άλλο ΙΕΚ
5) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΑ (εκδίδεται απο το ΙΚΑ – αν την έχετει ήδη προσκομίσει στο ΙΕΚ δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανα)
6) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (εκδίδεται απο ΔΟΥ – αν την έχετε ήδη προσκομίσει στο ΙΕΚ δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανα)
7) Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (εκδίδεται απο ΚΕΠ – αν την έχετει ήδη προσκομίσει στο ΙΕΚ δε χρειάζεται να την υποβάλετε ξανα)
8) Το βιβλίο πρακτικής άσκησης εδώ.
 Όταν κάποιος/α θέλει να κάνει αίτηση διακοπής της πρακτικής του άσκησης να κάνει κλικ εδώ
Με την λήξη της πρακτικής άσκησης προσκομίζετε στο ΙΕΚ συμπληρωμένο το βιβλίο πρακτικής άσκησης και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη την βεβαίωση παρουσίας.